© concept-de 2012 AGB / Algemene Voorwarden 1 Artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Concept-de te Hilversum, hierna te noemen: “opdrachtnemer”, en een opdrachtgever waarop de opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 1.2 Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met de opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan door de opdrachtnemer derden dienen te worden betrokken. 1.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Artikel 2. Offertes en prijsopgaven 2.1 Alle offertes en prijsopgaven van de opdrachtnemer zijn vrijblijvend en de daarin vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. 2.2 De opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 2.3 Een samengestelde prijsopgave verplicht de opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders. 2.4 Offertes, prijsopgaven en opgegeven termijnen kunnen altijd worden herroepen indien de opdrachtnemer de volledige te vertalen tekst nog niet heeft kunnen inzien.  Artikel 3. Overeenkomst, wijzigingen en intrekking 3.5 Een overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding door de opdrachtgever van de offerte van de opdrachtnemer of door schriftelijke bevestiging door de opdrachtnemer van een door de opdrachtgever verstrekte opdracht.  3.6 De opdrachtnemer mag als zijn opdrachtgever beschouwen degene die de opdracht aan de opdrachtnemer heeft gegeven, tenzij deze daarbij uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven te handelen namens, op last en voor rekening van een derde en mits naam en adres van deze tegelijkertijd aan opdrachtnemer zijn verstrekt.  3.7 Indien de opdrachtgever na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen anders dan van geringe aard aanbrengt in de opdracht, is de opdrachtnemer gerechtigd de vermelde termijn en/of het honorarium aan te passen of de opdracht alsnog te weigeren. 3.8 Indien een opdracht door de opdrachtgever wordt ingetrokken, is deze betaling van het al uitgevoerde deel van de opdracht verschuldigd, evenals een vergoeding op basis van een 2 uurtarief van € 25 voor reeds uitgevoerde researchwerkzaamheden voor het overige gedeelte.  3.9 Indien de opdrachtnemer voor de uitvoering van de opdracht tijd heeft gereserveerd en deze niet meer op andere wijze kan worden benut, is de opdrachtgever gehouden tot vergoeding van 50 % van het honorarium voor het niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht. Artikel 4. Uitvoering en geheimhouding 4.1 De opdrachtnemer is gehouden de opdracht naar beste weten en kunnen en met een goede vakkennis uit te voeren voor het door de opdrachtgever gespecificeerde doel. 4.2 De opdrachtnemer zal alle door de opdrachtgever beschikbaar gestelde documenten en informatie strikt vertrouwelijk behandelen. 4.3 De opdrachtnemer staat niet in voor de juistheid van de door opdrachtgever aan de opdrachtnemer verstrekte gegevens en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, indien de opdrachtnemer is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, ook al zijn deze te goeder trouw verstrekt. Artikel 5. Termijn en tijdstip van levering 5.1 De overeengekomen leveringstermijn is een streeftermijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De opdrachtnemer is gehouden om, zodra haar duidelijk wordt dat tijdige levering niet meer mogelijk is, de opdrachtgever daarvan per omgaande op de hoogte te stellen. 5.2 Bij toerekenbare overschrijding van de toegezegde termijn is de opdrachtgever, indien op de uitvoering in redelijkheid niet langer kan worden gewacht, gerechtigd tot eenzijdige ontbinding van de overeenkomst. De opdrachtnemer is in dat geval niet gehouden tot enige schadevergoeding. 5.3 De levering wordt geacht te hebben plaatsgehad op het tijdstip van persoonlijke aflevering of verzending. Als levering geldt het tijdstip van verzending per post, afgifte bij een koerier of het moment van bevestiging van elektronische verzending (modem, fax, email enz.). Artikel 6 – Honorarium en betaling  6.1 Het honorarium voor de opdrachtnemer is in beginsel gebaseerd op een woord­ of uurtarief. De opdrachtnemer kan tevens naast zijn honorarium ook de verschotten verbonden aan de uitvoering van de opdracht aan de opdrachtgever in rekening brengen. 6.2 Alle bedragen worden vermeld exclusief BTW.  3 6.3 Declaraties dienen uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan in de valuta waarin de declaratie is gesteld, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Na verstrijken van de termijn van 30 dagen is de opdrachtgever onmiddellijk en zonder nadere ingebrekestelling in verzuim, in welk geval de opdrachtgever over het factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd is vanaf de datum van verzuim tot aan het moment van volledige voldoening. 6.4 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten inclusief de kosten voor deurwaarders, advocaten en incassobureaus, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten zijn conform de bij rechtspaak gehanteerde staffel kosten buitengerechtelijke incassokosten.  Artikel 7. Reclames en geschillen 7.1 De opdrachtgever dient klachten over het geleverde zo spoedig mogelijk kenbaar te maken en in ieder geval binnen tien werkdagen na levering schriftelijk aan de opdrachtnemer te melden. Het uiten van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.  7.2 Indien de klacht gegrond is, zal de opdrachtnemer het geleverde binnen redelijke tijd verbeteren of vervangen dan wel, indien de opdrachtnemer redelijkerwijs niet aan het verlangen tot verbetering kan voldoen, een reductie op de prijs verlenen. 7.3 Het recht op reclame van de opdrachtgever vervalt indien de opdrachtgever het geleverde heeft bewerkt of doen bewerken en vervolgens aan een derde heeft doorgeleverd. Artikel 8. Auteursrecht en intellectuele eigendom 8.1 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt de opdrachtnemer het auteursrecht op de door haar opgestelde vertalingen en andere teksten.  8.2 De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer tegen aanspraken van derden wegens beweerde inbreuk op auteurs­, eigendoms­, octrooi­ of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de overeenkomst. Artikel 9. Aansprakelijkheid 9.1 De opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk tegenover de opdrachtgever voor schade die het directe en aantoonbare gevolg is van een aan de opdrachtnemer toerekenbare tekortkoming. De opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor alle andere vormen van schade, zoals indirecte schade, bedrijfsschade, vertragingsschade en gederfde winst. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot een bedrag gelijk aan de factuurwaarde 4 exclusief BTW van het reeds gefactureerde en/of geleverde gedeelte van de desbetreffende opdracht. 9.2 De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is in alle gevallen gelimiteerd tot een bedrag van € 10.000 per gebeurtenis. 9.3 Dubbelzinnigheid van de te vertalen tekst ontheft de opdrachtnemer van iedere aansprakelijkheid. 9.4 De beoordeling van de vraag of een te vertalen tekst of de vertaling bepaalde risico’s voor letselschade behelst, blijft geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever. 9.5 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van de ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst ter beschikking gestelde documenten, informatie of informatiedragers. De opdrachtnemer is evenmin aansprakelijk voor schade en/of kosten ontstaan ten gevolge van het gebruik van informatietechnologie en moderne telecommunicatiemiddelen. 9.6 De opdrachtgever is verplicht de vertaler te vrijwaren voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het gebruik van het geleverde. Artikel 10. Overmacht 10.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop de opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor de opdrachtnemer niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Daaronder worden in ieder geval, maar niet uitsluitend begrepen: brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, oorlog, maatregelen van overheidswege en transportbelemmeringen. 10.2 Tijdens de overmacht worden de verplichtingen van de opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door de opdrachtnemer niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien de opdrachtgever consument is, geldt de in dit lid bedoelde opschortingbevoegdheid slechts voor zover deze bevoegdheid hem/ haar op grond van de wet toekomt. 10.3 Indien de opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is de opdrachtnemer gerechtigd het reeds uitgevoerde afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Artikel 11. Toepasselijk recht 11.1 Op de rechtsbetrekkingen tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing. 5 11.2 Alle geschillen over deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde Nederlandse rechter. Artikel 13.  Inschrijving 13.1 Concept-de, de opdrachtnemer, is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Hilversum onder nummer 55381618.